Samenvatting van het financieel overzicht

Omzet en financieel overzicht

Omzet
Bekaert realiseerde in 2015 een geconsolideerde omzet van € 3,7 miljard en een gezamenlijke omzet van € 4,4 miljard, een stijging van 14% en 9% respectievelijk in vergelijking met vorig jaar.

Bekaerts geconsolideerde omzet werd gestuwd door overnamegroei (9%) en wisselkoerseffecten, goed voor +8%. De organische omzetgroei van +2% was het resultaat van een positieve prijs-mix (+4%) en een geringe volumedaling (-1%) en prijserosie (-1%). De omzetgroei werd getemperd door de significant lagere grondstofprijzen (-5%) die werden verrekend aan onze klanten. In tegenstelling tot het laatste kwartaal van vorig jaar, kenden de winst en de omzet geen zwaardere terugval dan de verwachte seizoenseffecten bij jaareinde.

De gezamenlijke omzet (1) steeg met 9%. De devaluatie van de Braziliaanse real verminderde de translatie-impact van wisselkoersschommelingen op het niveau van de gezamenlijke omzet (+4%). De groei door overnames en desinvesteringen vertegenwoordigde +7%. De organische groei (+2%) werd tenietgedaan door lagere grondstofprijzen (-4%).

(1) De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door de joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.


Dividend
De Raad van Bestuur bevestigt het vertrouwen in de strategie en de toekomstperspectieven van de onderneming en zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 11 mei 2016 voorstellen om een brutodividend uit te keren van € 0,90 per aandeel (€ 0,85 per aandeel vorig jaar). Het dividend zal, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, betaalbaar worden vanaf 17 mei 2016.

Samenvatting van het financieel overzicht

Financiële resultaten

Bekaert heeft een operationeel resultaat vóór eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) geboekt van € 223 miljoen (tegenover €164 miljoen in 2014). Dit stemt overeen met een REBIT-marge op omzet van 6,1% (versus 5,1% in 2014). De eenmalige opbrengsten en kosten bedroegen € -3 miljoen (in vergelijking met € +7 miljoen vorig jaar). Bijzondere afwaarderingen, step-acquisitie verliezen en herstructureringskosten werden nagenoeg integraal gecompenseerd door de verzekeringsuitkering van de brandschade in Rome (VS) en de winst op de verkoop van de Carding Solutions-activiteiten. Het operationeel resultaat (EBIT) na eenmalige kosten bedroeg € 220 miljoen, wat neerkomt op een marge van 6,0% (versus 5,3%). EBITDA bedroeg € 441 miljoen, wat een EBITDA-marge op omzet vertegenwoordigt van 12,0% (versus 10,6%).

De commerciële en administratieve kosten stegen met € 41 miljoen tot € 306 miljoen ten gevolge van de translatie-impact van wisselkoersschommelingen (€ 16 miljoen), het netto-effect van overnames en desinvesteringen (€ 3 miljoen), consulting kosten gerelateerd aan het manufacturing excellence programma en de hoge M&A activiteit (€ 14 miljoen) en een verhoging van de provisies voor dubieuze debiteuren met
€ 5 miljoen. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling namen met € 5 miljoen toe tot € 65 miljoen, voornamelijk als gevolg van de integratie van het staalkoord R&D team van Pirelli.

De nettorentelasten bedroegen € -62 miljoen, onveranderd ten opzichte van € -63 miljoen vorig jaar.

Overige financiële opbrengsten en lasten bedroegen € -34 miljoen (ten opzichte van € -4 miljoen) en omvatten zegelrechten op de acquisitie in Australië, een reserve voor potentiële wisselkoersrisico’s in Venezuela, alsook gerealiseerde en niet-gerealiseerde omrekeningsverliezen. 
De winstbelasting bedroeg € 36 miljoen, tegenover € 42 miljoen vorig jaar. De positieve impact was een gevolg van de terugdraai van een deferred tax allowance gerelateerd aan de afsplitsing van de advanced cords activiteiten in België.

Het aandeel in de resultaten van joint ventures en geassocieerde ondernemingen daalde van € 25 miljoen naar € 18 miljoen als gevolg van de moeilijke economische omgeving in Brazilië en de verliesmakende entiteiten in Xinyu, China (gedeconsolideerd bij jaareinde 2015).

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 106 miljoen in vergelijking met € 88 miljoen in 2014. Het resultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen van derden steeg tot € 4 miljoen. Na aftrek van het deel toerekenbaar aan minderheidsbelangen bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep € 102 miljoen, vergeleken met € 87 miljoen vorig jaar. EPS (perioderesultaat per aandeel) steeg tot € 1,83 (€ 1,51 in 2014).

Balans
Op 31 december 2015 vertegenwoordigde het eigen vermogen 39,1% van de totale activa, tegenover 39,6% in 2014. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 54,9% (tegenover 54,5%).

De nettoschuld bedroeg € 832 miljoen tegenover € 853 miljoen bij jaareinde 2014 en € 1 023 miljoen per 30 juni 2015. De aanzienlijke vermindering was het gevolg van sterke cash generatie en strikte controle op het werkkapitaal.

Kasstroomoverzicht

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen € 584 miljoen, een significante stijging ten opzichte van € 187 miljoen in 2014 dankzij de hogere cash generatie en de omvangrijke daling van het werkkapitaal.
De kasstromen uit investeringsactiviteiten bedroegen € -363 miljoen (tegenover € -225 miljoen), waaronder € -171 miljoen voor investeringen in materiële vaste activa en € -209 miljoen door acquisities en desinvesteringen.
Kasstromen uit financieringsactiviteiten bedroegen € -268 miljoen (tegenover € 88 miljoen in 2014) en waren onder meer het gevolg van aflossingen van rentedragende schulden, dividenden en rentebetalingen.

Investeringsupdate en overige informatie

Ondanks de aanzienlijke impact van overnames en investeringen, verlaagde Bekaert de nettoschuld tot € 832 miljoen tegenover € 853 miljoen bij jaareinde 2014 en € 1 023 miljoen per 30 juni 2015. De nettoschuld op EBITDA was 1,9, in vergelijking met 2,5 op 31 december 2014. De aanzienlijke vermindering kwam voornamelijk door sterke cash generatie en strikte controle op het werkkapitaal.
Op 7 december kondigden Bekaert en Ontario Teachers’ Pension Plan de geplande fusie aan van de wereldwijde kabel en advanced cords activiteiten van Bekaert en Bridon. De definitieve fusie-overeenkomst is onderworpen aan de gebruikelijke closing voorwaarden waaronder gereglementeerde goedkeuringen. Bij succesvolle afronding zal een nieuwe joint venture opgericht worden waarin Bekaert 67% van de aandelen zal bezitten en Ontario Teachers’ 33%. Voorafgaand aan de afronding zullen beide businesses afzonderlijk opereren en hun klanten autonoom blijven bedienen.

Naast deze transactie heeft Bekaert de aandelen van MatcoCables SpA (35%) in Bekaerts staalkabel-vennootschappen overgenomen.

Op 29 december 2015 verwierf Bekaert de resterende 18% van de aandelen van Fasten Group in Bekaert Jiangyin Wire Products Co Ltd, waardoor de staaldraadfabriek in Jiangyin, China, de volle eigendom wordt van Bekaert.

Op 31 december 2015 werden Bekaert Xinyu Metal Products Co Ltd en Bekaert Xinyu New Materials Co Ltd gedeconsolideerd als gevolg van een wijziging in controle en de lopende onderhandelingen om uit deze business te stappen in China. Beide vennootschappen werden geherclassificeerd van geassocieerde deelnemingen naar activa aangehouden voor verkoop. De gerecupereerde uitrusting van de entiteiten werd volledig afgeschreven.

Er werden in totaal 26 300 aandelenopties uitgeoefend in 2015 onder het Management Share Option Plan 2010-2014 en 26 300 eigen aandelen werden gebruikt voor dat doel. In de loop van 2015 heeft Bekaert geen eigen aandelen geannuleerd of aangekocht. De onderneming hield bij jaareinde een totaal van 4 247 710 eigen aandelen aan.

Segment rapporten

EMEA

De Europese marktvraag was in de meeste sectoren sterk gedurende het hele jaar 2015. Vooral de automobielsector zorgde voor volumegroei van staalkoord en andere staaldraadtoepassingen in de regio.

Bekaerts activiteiten in EMEA leverden excellente resultaten op, gedreven door de sterke volumegroei en een gunstige product-mix. De succesvolle integratie van de staalkoordvestigingen overgenomen van Pirelli in Italië, Roemenië en Turkije was goed voor een groei van 14% en versterkte EMEA’s solide, dubbelcijferige winstgevendheid. Het bouwproductenplatform leverde stevige groeicijfers op en de meeste andere industriële staaldraadactiviteiten presteerden op hetzelfde sterke niveau als in 2014. Bekaert tekende een REBIT-stijging voor de regio op van 22% en tilde de winstmarges naar een recordhoogte van 11,3%.

De eenmalige opbrengsten bedroegen € +6 miljoen, voornamelijk door een meerwaarde op de verkoop van de Europese activiteiten van de Carding Solutions business en gedeeltelijk gecompenseerd door herstructurerings-kosten.

De investeringsuitgaven bedroegen € 48 miljoen en betroffen capaciteitsuitbreidingen en moderniseringen, voornamelijk in Slovakije en België.

Bekaert verwacht een aanhoudende sterke vraag en performantie in de meeste Europese markten maar heeft beperkte visibiliteit op de evoluties in de olie- en gassector, waar de vraag tijdens de afgelopen maanden is afgenomen. 

Noord-Amerika

Bekaerts activiteiten in Noord-Amerika noteerden een omzetstijging van 7%. Wisselkoerseffecten voegden 16% toe aan de omzet terwijl de volumes daalden met 9% ten gevolge van de sluiting van de vestiging in Surrey, Canada (einde van het eerste kwartaal 2014) en de brandschade in Rome, Georgia (VS) (november 2014). Bovendien bleven de zwakke landbouw- en industriële staaldraadmarkten wegen op de prestaties van het segment. De impact van de aan klanten verrekende lagere walsdraadprijzen werd gecompenseerd door een betere product-mix. De winstmarges hebben het gewenste niveau nog niet bereikt door de lage volumebasis en de prijsdruk van concurrerende importstromen.

De eenmalige opbrengsten en kosten (€ +14 miljoen) betreffen vooral de finale afwikkeling van de verzekerings-uitkering met betrekking tot de brand in Rome. 

De investeringsuitgaven bedroegen € 55 miljoen en hadden voornamelijk betrekking op de heropbouw van de vestiging in Rome en de investeringen in de staalkabel- en staalkoordactiviteiten.
Bekaert verwacht betere prestaties in 2016 ten gevolge van acties geïmplementeerd om onze concurrentiekracht in de doelmarkten te verhogen.

Latijns-Amerika

Bekaerts geconsolideerde omzet in Latijns-Amerika steeg met + 21% dankzij de aanzienlijke impact van acquisities (+ 15%) en gunstige wisselkoersschommelingen (+ 7%). Een verbeterde prijs-mix (+ 4%) compenseerde de impact van de verrekende lagere grondstofprijzen (-4%). De groei door overnames bestond uit de toevoeging van de voormalige Pirelli staalkoordfabriek in Sumaré, Brazilië (vanaf begin 2015); de consolidatie van de Bekaert Cimaf staalkabelfabriek in Brazilië; en de overname van de staaldraadvestiging van ArcelorMittal in Costa Rica (beide sinds eind april 2014).

De impact van overnames, de verbeterde prijs-mix en de effecten van kostenbesparingen stuwden de winstgevendheid en cash generatie voor de regio. REBIT en EBITDA stegen met meer dan 75% ten opzichte van 2014. De EBITDA-marge nam in de loop van het jaar toe en bereikte 10% op omzet in de tweede helft.

Bekaert investeerde € 24 miljoen in materiële vaste activa in de regio.

Bekaerts gezamenlijke omzetgroei was beperkt als gevolg van de aanzienlijke devaluatie van de Braziliaanse real. De prestaties van onze joint ventures in Brazilië overtroffen de zwakke economische omstandigheden in het land.

Bekaert neemt toenemende instabiliteit waar in de hele regio met een afzwakkend economisch klimaat in Brazilië, Peru en Ecuador. In Venezuela hebben we onze activiteiten noodgedwongen gesloten in februari 2016 als gevolg van een tekort aan grondstoffen. Bekaert boekte uit voorzichtigheidsprincipes reeds in 2010 bijzondere afwaarderingen op de activa in Venezuela en past sedert het begin van 2013 hyperinflatieboek-houding en de toepasselijke economische wisselkoers toe in de waardering van de financiële cijfers. 

Ondanks de economische ontwikkelingen in Latijns-Amerika, verwacht Bekaert een blijvend voordeel van onze sterke marktposities, de duurzame kostenbesparingen en de verbeterde business portefeuille.

Pacifisch Azië

Bekaerts activiteiten in Pacifisch Azië tekenden een omzetgroei op van 12%. Dit was het gevolg van gunstige wisselkoerseffecten (+14%) en het netto-effect van overnames en desinvesteringen (+6%), gedeeltelijk tenietgedaan door lagere volumes (-3%) als gevolg van een zwakke start van het jaar en lagere grondstofprijzen (-5%). De impact van prijserosie werd geneutraliseerd door de betere product-mix.

Bekaert’s activiteiten in Pacifisch Azië realiseerden een sterke margetoename dankzij kostencontrole en een aanzienlijke verbetering van de business portefeuille ten gevolge van: een gevoelige toename van de tire cord omzet in India en Indonesië; een groeiend aandeel aan producten met hoge toegevoegde waarde; desinvesteringen en overnames; en de eerste effecten van rentabiliteitsherstel in onze staaldraadactiviteiten in Zuid-Oost Azië.

Bekaert verbeterde de portefeuille in China door het aandeel van producten met hoge toegevoegde waarde zoals tire cord en zaagdraad te verhogen. We herwonnen marktaandeel de Chinese tire cord markt en hielden gelijke tred met de groeiende vraag in de sector van de zonne-energie. Zaagdraad vertegenwoordigde meer dan 10% van Bekaert’s omzet in Pacifisch Azië in 2015.

De desinvesteringen hadden betrekking op de Aziatische activiteiten van de Carding solutions business (China, India) en de roestvaste staaldraadactiviteiten (India). Bij jaareinde 2015 deconsolideerde Bekaert ook de verlieslatende entiteiten in Xinyu, China, om de wijziging in controle en de lopende onderhandelingen gericht op een exit van Bekaert te reflecteren. De positieve REBIT impact van de deconsolidatie zal zichtbaar zijn in de financiële cijfers van 2016.

Bekaert nam in 2015 de voormalige Pirelli vestiging over in China, de voormalige Arrium kabelfabriek in Australië, en de overige aandelen van partners in meerdere vestigingen, waaronder de Dramix® vestiging in Shanghai, de staaldraadplant in Jiangyin, China, de Dramix® verkoop- en distributie entiteit in Australië/Nieuw-Zeeland, en de Maleisische staaldraad- en kabelactiviteiten.

Deze acties en verwezenlijkingen verhoogden de rentabiliteit en cash generatie in Pacifisch Azië aanzienlijk. EBITDA nam met 25% toe tot € 200 miljoen in 2015, aan een EBITDA marge van bijna 20% in de tweede helft van het jaar. 

De eenmalige opbrengsten en kosten (€ -11 miljoen) waren voornamelijk gerelateerd aan herstructureringskosten en waardeverminderingen, gedeeltelijk gecompenseerd door de winst op de verkoop van Carding Solutions en de deconsolidatie van de Xinyu activiteiten.

Bekaert heeft intensief geïnvesteerd in de regio met een totaal van € 50 miljoen in materiële vaste activa in 2015, waaronder tire cord uitbreidingsinvesteringen in India en Indonesië.

Bekaert neemt aan dat de competitieve marktomstandigheden in China zullen aanhouden. We verwachten echter dat onze inspanningen om de productenportefeuille en de kostenbasis van de productie in de regio te verbeteren, een gunstige bijdrage zullen leveren aan de omzet en winstgevendheid in 2016.